Chép Yên Duyên nằm nghiêng thuyền thúng,
Con mè hoa quẫy thủng rổ sề.
Tháng bảy cá đi ăn thề,
Ngày nay tháng bảy cá về đầy sân.
Công nhân, bộ đội, nông dân,
Vui cùng cá, bắn tan quân giặc trời.


Bài ca dao này viết về việc tăng gia sản xuất thời kỳ chống Mỹ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, nơi có vùng cá Yên Duyên, Thịnh Liệt nổi tiếng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002