Chèo mau để thiếp gặp anh,
Hai ta hiệp lại cho thành một đôi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975