Chân mình còn lấm mê mê,
Lại đi cầm đuốc mà rê chân người.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)