Chân mày vòng nguyệt có duyên,
Tóc mây gợn sóng, đẹp duyên tơ hồng.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006