Chàng về đường trúc ngõ trắc
Khác chi biển bắc xa khơi
Thiếp đây khác thể chim trời
Chàng như cá nước biết mấy đời gặp nhau


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004