Chàng cố trở lên
Cho em hỏi thăm
Đôi lời gửi tới:
Thăm bạn cùng phường
Gửi lời những nhớ cùng thương
Ai làm ta phải đôi đường cách xa?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001