Chàng ơi phụ thiếp làm chi,
Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)