Chàng đừng trời tối trông sao,
Cho cực lòng thiếp cho đau lòng chàng.
Đêm qua nằm cạnh nhà ngang,
Lầu suông gió lọt, thương chàng biết bao.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004