Cau phơi tái
Gái đoạn tang
Chim ra ràng
Gà mái ghẹ


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005