Cau già khéo bổ thì ngon,
Nạ dòng trang điểm lại giòn hơn xưa.


Còn có các câu:
Gà già khéo ướp lại tơ,
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.
Bầu già thì mướp cũng sơ,
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)