Cau già, dao sắc lại non,
Người già trang điểm phấn son vẫn già.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969