Canh suông khéo nấu thì ngon,
Mẹ già khéo nói thì con đắt chồng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)