Canh một cho chí canh hai
Có ai vui thay như cá nước, bạn xa nhau rồi bạn không nói trước cho em hay
Qua chuyến đò đầy nhớ nghĩa đó thay
Huống chi đôi đứa mình ơn trung nghĩa trọng ba bốn tháng rày nhớ thương


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004