Canh ba trống điểm trên lầu,
Phần thương cho vợ, phần sầu cho con.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004