Canh bầu nấu với cá trê,
Ăn vô cho mát mà mê vợ già.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)