Cam sành rã rượi bờ ao,
Tưởng không anh hái, có rào thì thôi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)