Cực chẳng đã mới gả con cho chệt,
Biết ngày nào hết mệt con tôi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975