Cực chẳng đã mới gả cho vua,
Gả cho vua thì thua nhiều nỗi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975