Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài,
Ham chi bóng sắc, hành hài tấm thân.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975