Củi mục khó đun, chồng lành dễ khiến, chồng khôn khó chiều


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)