Của trời, trời lại lấy đi,
Giương hai con mắt làm chi được trời.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)