Của mình thì giữ bo bo,
Của người thì thả cho bò nó ăn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)