- Của chua ai thấy chẳng thèm,
Em cho chị mượn chồng em vài ngày.
- Chồng em đâu phải trâu cày,
Mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm.


Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969