Của bụt mất một đền mười,
Bụt hãy còn cười, bụt chả lấy cho.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)