Cờ bạc nó đã khinh anh,
Áo quần bán hết, một manh chẳng còn.
Gió đông nam chui vào đống rạ,
Hở mông ra cho quạ nó lôi,
Anh còn cờ bạc nữa thôi?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)