Cổ cao ba ngấn cổ cao,
Răng đen hột đỗ, miệng chào có duyên.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006