Cậy tài, cậy khéo, khoe không,
Đừng có cậy của đa ngôn quá lời.
Của thì mặc của ai ơi,
Đừng có cậy của coi người như rơm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)