Cầu Mông bước tới Cầu Châu,
Bước sang Cầu Sỉ gặp nhau Cầu Dừa.
Em ơi em có chồng chưa?
Sông còn có lạch lọ là người ru?


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975