Cầu Mông bước tới Cầu Châu,
Bước sang Cầu Sỉ, gặp nhau Cầu Dừa.
Em ơi em có chồng chưa?
Sông còn có lạch lọ là người ru?


Khảo dị:
Cầu Đông bước tới Cầu Châu,
Bước sang Cầu Sỉ, gặp nhau Cầu Dừa.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002