Cần trắc, ống trúc, chỉ bạc, tơ tàu,
Sao không câu con cá rô biển, lại câu con cá rô bàu làm chi?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004