Cần Thơ gạo trắng nước trong,
Ai đi đến đó lòng không muốn về.