Cầm vàng mà lội qua sông,
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)