Cầm lược lại nhớ đến gương,
Cầm khăn nhớ túi, đi đường nhớ nhau.


Khảo dị:
Cầm lược lại nhớ đến gương,
Cầm khăn nhớ túi, nằm giường nhớ nhau.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975