Cầm chài mã vãi lỗ tre,
Cá không thấy cá, lại nghe rách chài.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004