Cầm bút viết thẳng dòng chì kẻ,
Như cấy đều từng giẻ mạ non.
Mạ kia thành thóc thành cơm,
Chữ này nên sáng nên khôn cho đời.
Đầu bàn gỗ - chồng ngồi làm toán,
Cuối bàn tre - vợ dạm bài thơ.
Nhìn nhau nhớ chuyện ngày xưa,
Ngón tay điểm chỉ đen tờ hôn thư.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002