Nhân sinh dương thế,
Nhất nhật thanh nhàn nhất nhật tiên.
Cõi trần gian vui thú giải phiền,
Chỉ hơn nữa cầm kỳ thi tửu.
Khúc cầm ca xuân xoang cách điệu,
Thú hứng vui sơn thuỷ hữu tình.
Rượu lưng bầu đủng đỉnh mái thanh sơn,
Ngẫm cái thế anh hùng vô địch.
Nhân sinh quý thích,
Rượu làm vui thú vị thanh nhàn;
Thơ rằng: Nhàn lai vô sự tiểu thần tiên,
Tính tình di dưỡng hạc quen mai già.
Thanh phong minh nguyệt cầm ca.


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928