Giang hồ từng thú trải,
Thích chí lắm người ưa.
Buổi chiều hôm bóng nhạn về thưa,
Lúc chập tối thuyền ngư đỗ bến.
Tín túc ngư nhân hoàn phiếm phiếm,
Thanh thu yến tử cố phi phi.

Sông sâu sóng vỗ đá tri tri,
Bóng trăng tỏ, mây đi, trời cao ngất.
Người đắc thú ngâm câu cổ luật,
Khách đa tình hát khúc trường ca.
Ngàn lau nghi ngút sương pha,
Chim hôm đã quyến mộ hà về tây.
Chiều thu hiu hắt hơi may.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962