Tứ bề cảnh vắng teo,
Một vụng nước trong veo.
Phấp phới buồm ai đó,
Xa xa một mái chèo.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949