Cải nào bằng cải Đông Dư,
Lá như lá cọ, bẹ như bẹ dừa.
Nhà ai mua vại hay chưa,
Để ta hong cải nén dưa hộ người.
Vụng tay xin chớ vội cười,
Chỉ e ăn một nhớ mười cải quê.
Muốn về sơm sớm mà về,
Muốn mau qua bến Bồ Đề cho mau.
Vui chưa xe trước xe sau,
Cải xanh mát cả nhịp cầu Long Biên.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002