Cả nhà trẩy hội bán hàng,
Đôi gà trống thiến bà mang lệch sườn.
Cháu giành đeo bị đậu tương,
Ông bưng rổ trứng còng lưng lò dò.
Sau cùng là chú lợn to,
Mẹ nhờ hàng xóm khiêng cho một đầu.
Tiền này chả lấy về đâu,
Mua sách con học, mua dầu thắp đêm.
Hai trăm tiết kiệm gửi thêm,
Ghi sổ chống Mỹ, có tên cả nhà.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002