Cả làng có một thầy đồ,
Dạy học thì ít, bắt cua thì nhiều.
Thương thầy trò cũng muốn theo,
Trò sợ thầy nghèo bán cả trò đi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)