Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà gại ổ


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)