Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng,
Bao giờ gánh đá ông Đăng cho rồi?
Cơm ăn mỗi bữa một vơi,
Bao giờ gánh đá cho rồi ông Đăng?


Đời Hậu Lê (1600), nhân dân Ngọc Bôi bị Đăng quận công Nguyễn Khải bắt gánh đá làm sinh từ ở Đông Sơn, Thanh Hoá.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)