Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng,
Nước uống cầm chừng để dạ thương em.


Khảo dị:
Ăn cơm ba chén lưng lưng,
Uống nước cầm chừng để dạ thương em.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975