Cơm ăn hai bát, bát ăn bát để,
Đũa so hai đôi, đôi đứng đôi nằm.
Dầu mà thầy mẹ đập chín chục một trăm,
Đập rồi lại dậy quyết nhất tâm lấy chàng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004