Cũng thì con mẹ, con cha,
Con thì chín rưỡi, con ba mươi đồng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)