Căn duyên còn đó hỡi trời?
Gió nam phảng phất mát rồi lại không!


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)