Cùng nguyền một tấm lòng son,
Anh dầu có phụ keo sơn có trời.
Sống dương gian hai đứa đôi nơi,
Thác xuống âm phủ cũng nhớ lời thề xưa.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004