Công nợ thiếp trả cho chàng,
Xin đừng lên thác, xuống hàn nắng mưa.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004