Công em gánh gạch xây tường,
Mà em chẳng được thắp hương chùa này.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009