Công cha nghĩa mẹ ai đền,
Mà em ôm áo, ôm mền theo anh.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004